Cartes du Ciel / Mapy Nieba

Dokumentacja wersji 2.7


English documentation

Documentation
en Français

Deutsche dokumentacion

Documentação em Português

Dokumentacja polska
 
Slovenská dokumentácia
 
Czech documentation
 
Italian documentation
 
Russian documentation

Thai documentation


Dutch
documentation


Catalan
documentation
 

Opis programu

Kompletny Poradnik U¿ytkownika

Opisy katalogów
 
 
Indeks Menu
Plik
Lista obiektów Przycisk Internetowy Zasoby Internetowe
SkyView Obliczanie wszystkich planetoid Mapa horyzontalna
Kalendarz Drukowanie
Edycja
Kopiowanie do schowka lub pliku Od¶wie¿anie Animacja
Widok
Powiêkszenie Skala mapy Legenda symboli
Przesuwanie
Szukanie
Znajdowanie obiektów Lokalizacja na mapie Wprowadzanie wspó³rzêdnych
Konfiguracja
Wybór katalogu Konfiguracja gwiazd Konfiguracja mg³awic
Konfiguracja planet Konfiguracja komet Konfiguracja planetoid
Katalogi zewnêtrzne Konfiguracja zdjêæ Data i czas
Obserwatorium Wygl¹d obiektów Typy projekcji
Etykiety obiektów Wybór identyfikacji
Linie
Siatka wspó³rzêdnych Pokazanie okularów Kszta³ty i granice gwiazdozbiorów
Zdjêcia
Zdjêcie DSS Zdjêcie nieba Wy¶wietlanie zdjêæ
Teleskop
Menu teleskopu Interfejs dekodera Interfejs Meade
Inne
Funkcje myszy Skróty klawiaturowe Linia poleceñ
Po³¹czenie DDE
Instalacja Lista katalogów gwiazd Lista katalogów mg³awic