Mapy Nieba 

Komendy Menu


Wszystkie polecenia mogą być wydawane z menu głównego lub z paska narzędzi.
Każdy pasek narzędzi można umieścić w dowolnym miejscu a także wybrać, które paski mają być widoczne, przy użyciu opcji Widok->Paski narzędzi z menu głównego. Można ukryć główne menu w celu zwiększenia wolnej przestrzeni na ekranie. W celu ponownego ukazania menu należy użyć klawisza Spacji lub Esc.

Ikony pasków narzędzi odpowiadają funkcjom menu głównego.

Plik  Zapisanie lub ponowne załadowanie mapy uprzednio zapisanej do pliku.


  Lista wszystkich obiektów widocznych w aktywnym oknie. Możliwe jest szukanie obiektu na liście, sortowanie obiektów według rektascensji, wydruk listy lub zapisanie jej do pliku. Można utworzyć plik katalogowy do zastosowania w "Astrometrica"

W celu uzyskania szczegółowej informacji o obiekcie należy kliknąć na pozycję listy.  Skierowanie wprost do zasobów Internetowych, które zawierają: .

- Fotografie z różnych katalogów.
- Gwiazdy z katalogów GSC i USNO-A.
- Uaktualnienie elementów komet i planetoid.

UWAGA - Połączenie z Internetem musi być aktywne przed uruchomieniem tej funkcji.Obliczenie pozycji wszystkich planetoid dla danej daty


  Wygląd nieba nad horyzontem w podanym miejscu i czasie w kierunku azymutu środka głównej mapy. Możliwa jest zmiana kierunku obserwacji i granicznej jasności. Mapa odświeża się automatycznie po zmianie mapy głównej.

Funkcja projekcje pozwala wykreślić główną mapę w projekcji azymutalnej.


  Kalendarz


  Wydrukowanie zawartości ekranu na wybranej drukarce. Może być wybrana orientacja i kolory. 
Można także wydrukować tytuł i opis mapy, zmienić marginesy strony oraz zadecydować o drukowaniu (bądź nie) legendy.  Rozdzielczość drukarki i skala drukowania w minutach/cm.
  Pomoc

Można używać przeglądarki wewnętrznej lub systemowej.  Wyjście z programu.
Przed wyjściem z programu zostanie zadane pytanie, czy chcesz zapisać bieżące ustawienia. Jeśli chcesz rozpocząć kolejna sesję od punktu przerwania, należy odpowiedzieć Tak. Jeżeli zawsze na to pytanie odpowiadasz w ten sam sposób, możesz zaznaczyć kwadrat w dolnej części okna w celu jego zaniechania. Opcja Ustawienia w menu głównym daje możliwość reaktywacji tego kwadratu.
Edycja  Skopiowanie zawartości ekranu do schowka systemowego, zapisanie jako Windows metafile (.wmf) lub jako bitmapę (.bmp). Przycisk "p" aktywizuje tę funkcję, jeżeli menu jest nieaktywne.


  Natychmiast odświerza aktualną mapę.

Kliknięcie prawym klawiszem myszy na tej ikonie umożliwia aktywację bądź dezaktywację automatycznego odświeżania aktualnej mapy po każdej operacji.  Animacja. 

Należy ustawić krok w dniach, minutach, sekundach, następne kliknąć odpowiednią strzałkę w celu określenia kierunku upływu czasu. Możliwe jest ustawienie wielkości opóźnienia przy pomocy suwaka lub ustawienie animacji "krok po kroku".
W trakcie animacji w przypadku współrzędnych równikowych niezmienne są rektascensja i deklinacja, w przypadku współrzędnych azymutalnych azymut i wysokość nad horyzontem.
Aby poruszać się razem z obiektem Systemu Słonecznego (planetą, kometą lub planetoidą) należy ją wskazać prawym klawiszem myszy i wybrać "¦ledzenie..." z menu.
W celu usprawnienia animacji należy używać jedynie niezbędnych opcji i minimalnej ilości różnych katalogów. Ważna jest także aktywacja opcji "użyj bufora pamięciowego".

W celu rejestracji animacji w pliku AVI lub GIF należy wpisać nazwę pliku, częstotliwość odtwarzanych klatek, format pliku a także sprawdzić pole "Zapisywanie". Należy pamiętać, że plik AVI może być bardzo duży!  Odwrócenie mapy w poziomie.


  Odwrócenie mapy w pionie.


Widok  Powiększenie dwukrotne. Analogicznie działa przycisk +.


  Pomniejszenie dwukrotne. Analogicznie działa przycisk -.


  Anulowanie poprzedniego powiększenia   Wybór rozmiaru pola widzenia w stopniach
  Zmiana ilości widocznych gwiazd lub mgławic przy użyciu aktualnego katalogu. Odpowiednie wartości są uaktualniane w parametrach Graniczna jasność i Graniczne rozmiary mgławic dla danego pola widzenia.


  Widok nocny (czerwony ekran).


  Przełączenie trybu wyświetlania gwiazd i mgławic. 


Przełączenie tła nieba między kolorem ustalonym a kolorem zależnym od jasności nieba.  Wyświetlenie skali jasności i legendy użytych symboli.

Wyświetlane są następujące informacje :
Jasności
Var   Gwiazda zmienna
Dbl   Gwiazda podwójna
b-v   Wskaźnik barwy
Gx    Galaktyka
Oc    Gromada otwarta
Gc    Gromada kulista
Pl    Mgławica planetarna
Neb   Jasna mgławica
N+C   Mgławica i gromada
Star  Katalogowa mgławica zidentyfikowana jako gwiazda
Unk   Katalogowa mgławica niezidentyfikowana
Kometa
Planetoida
PlanetaPrzesuwanie

  Przesunięcie mapy we wskazanym kierunku. Można także użyc klawiszy kursorów na klawiaturze.  Zmiana pola widzenia na wskazaną wartość.


  Rotacja mapy  +15 stopni


  Rotacja mapy  -15 stopni


  Przełączenie między projekcją równikową i azymutalną.


  Pokazanie całego nieba widocznego z podanej lokalizacji.


  Pokazanie zenitu lub horyzontu północnego (N) wschodniego (E), południowego (S) i zachodniego (W).Szukaj  Znajdowanie obiektu.

Znajdowanie obiektu według nazwy w katalogach Messiera, NGC, IC, GCVS, WDS, Boss GC, GSC, SAO, HD, BD+SD, CD, CPD, HR. UWAGA - odpowiedni katalog lub indeks musi być zainstalowany lub musi być aktywny katalog zewnętrzny.
Należy wprowadzić numer katalogowy do pola "Nr kat." . Dla GSC należy wprowadzić numer obszaru  i numer gwiazdy oddzielone spacją. Dla numerów BD należy wprowadzić znak i numer strefy deklinacyjnej, odstęp, a następnie numer gwiazdy ( np. : +36  2844 ).
W celu szukania obiektu w innych katalogach, jak UGC, MCG, PK, ... należy użyć opcji SAC dla najjaśniejszego lub opcji NED i SIMBAD w celu osiągnięcia pełnego katalogu przez Internet. Używając tych dwu opcji należy zapoznać się z załączoną dokumentacją w celu poznania składni nazw.

W celu znalezienia gwiazdy zmiennej można użyć nazwy z GCVS podobnej do "Y Cas" lub "V1357 Cyg" lub dla gwiazd podejrzanych o zmienność "NSV 1205", a dla zmiennych pozagalaktycznych "SMC V0220" lub "N4486 V0002". Można używać zarówno dużych, jak małych liter. Jedynym wyjątkiem jest "U Her" i "u Her".

Znajdowanie planet, komet i planetoid.
Lista komet i planetoid zawiera tylko obiekty wybrane w Menu wyboru katalogów

Znajdowanie nazwy gwiazdozbioru, nazwy gwiazdy (nazwa popularna, Bayera, Flamsteeda).
Dla oznaczeń Bayera należy wpisać skrót litery grackiej, a następnie skrót nazwy gwiazdozbioru (np..: GAM AND dla Gamma Andromedae). Dla numerów Flamsteeda należy wprowadzić numer gwiazdy i skrót gwiazdozbioru.

Możliwe jest także szukanie według numeru mapy atlasu Uranometria 2000.  Szybka lokalizacja na mapie gwiazdozbiorów. Należy kliknąć w odpowiednim miejscu mapy w celu zlokalizowania. W celu powiększenia (pomniejszenia) należy kliknąć w przycisk + (-).
  Lokalizacja poprzez wprowadzenie współrzędnych i orientacji.

Konfiguracja  Wybór katalogów i ich widzialność.


  Ustawienie czasu i daty


  Ustawienie położenia miejsca obserwacji


  Konfiguracja kolorów oraz wyglądu gwiazd i innych obiektów.


  Rodzaje projekcji


  Etykiety wybranych obiektów


  Narzędzia :

- Domyślny wybór dla funkcji identyfikacji. Identyfikacja może być krótka (w pasku stanu) lub długa w oddzielnym oknie. Przytrzymanie klawisza Alt pozwala na zmianę rodzaju identyfikacji. 
W trybie krótkiej identyfikacji kliknięcie w etykietę otwiera okno szczegółowe.
Przycisk "Do środka" umieszcza ten obiekt na środku mapy. Przycisk "Sąsiedni" pokazuje listę wszystkich obiektów w poblizu.

- Wybór czcionki. W celu zmiany czcionki należy użyć przycisku po prawej stronie.

- Wybór języka programu.  Zapisz bieżącą konfigurację do kolejnej sesji.Linie  Wyświetlenie siatki współrzędnych równikowych. Kliknięcie prawym klawiszem myszy na ikonie siatki zmienia jej odstęp.


  Wyświetlenie siatki wpółrzędnych azymutalnych. (tylko przy wyświetlaniu współrzędnych azymutalnych )


  Wyświetlenie wartości współrzędnych siatki.


  Pokazuje okrąg pola widzenia okularu w środku mapy. Można także umieścić ten okrąg w dowolnym miejscu przy pomocy prawego klawisza myszy.
Kliknięcie prawym klawiszem myszy na tej ikonie pozwala na konfigurację okularu. :

Opcja "Okular" pozwala na wybór wyglądu okręgu odpowiadającego polu widzenia używanego okularu. Możliwe jest wykreślenie do dziesięcu różnych okularów. Należy wpisać rozmiar pola widzenia w minutach łuku i przypisać etykietę. W celu wyznaczenia pola widzenia posiadanego okularu, należy podzielić pole widzenia okularu przez powiększenie. Np. okular o ogniskowej 20 mm i polu widzenia 40° użyty przy teleskopie o ogniskowej 2000 mm: 
Powiększenie = 2000 / 20 = 100
Pole widzenia = 40 / 100 = 0.4°
Pole widzenia = 0.4 * 60 = 24 minut
Odpowiedzią na pytanie jest liczba 24.


  Rysowanie linii gwiazdozbiorów.


  Rysowanie granic gwiazdozbiorów.


Dodatkowe opcje dostępne jedynie z głównego menu :
- Lokalny Horyzont  : Wykreślenie lokalnego horyzontu z pliku zawierającego azymut i wysokość lokalnego horyzontu.
- Linia ekliptyki
- Linia równika galaktycznego
- Połączenie linią kolejnych pozycji planety, komety lub planetoidy.
- Droga Mleczna
- Granice map atlasu Uranometria 2000 : Rysowanie map z tego atlasu.Zdjęcia  Wyświetla zdjęcia z płyt CD Realsky® lub DSS na tle bieżącej mapy. Pole widzenia musi byc mniejsze niż 7 stopni. W przypadku skonfigurowania zostanie wyświetlona lista klisz.

Należy odczytać czas espozycji i margines w celu wybrania najlepszej kliszy. Margines jest dodatni, jeśli mapa całkowicie zawiera się na kliszy lub ujemny, jeżeli wystepuje obcięcie brzegów kliszy. 


   Zdjęcie nieba. Możliwe jest nałożenie zdjęcia na odpowiadającą mu mapę nieba. W celu dopasowania mapy do zdjęcia, należy przede wszystkim zidentyfikować obiekt na mapie (lewy klawisz myszy) a potem zlokalizować odpowiadającą mu pozycję na zdjęciu (Ctrl+lewy klawisz myszy). Następnie należy powtórzyć te same czynności z innym obiektem. Kliknięcie prawym klawiszem myszy na tej ikonie otworzy menu, które umożliwi usunięcie zdjęcia z mapy.


  Usunięcie zdjęcia z mapy.


  Powoduje, że zdjęcie i mapa migają naprzemian. 
Prawy klawisz myszy umożliwia zmianę szybkości migania.Teleskop

Ta komenda pozwala na kontrolę teleskopem z poziomu programu. Jest ona dostępna poprzez pasek narzędzi, pasek menu lub kliknięcie rawym przyciskiem myszy.Menu Teleskop - Wybierz interfejs teleskopu : Należy wybrać rodzaj interfejsu, którego chcemy używać. Pokazane są jedynie prawidłowo zainstalowane opcjonalne pluginy.
Obecnie obsługiwane są następujące modele:
Plugin Encoder : dekoder oparty na systemie Tangent, Ouranos, NGC-Max, itp...
Plugin Meade : teleskop Meade LX200, ETX, LX90, Magellan lub modele kompatybilne.


 Otwarcie ekranu interfejsu w celu konfiguracji i połączenia z teleskopem.


 Ustawienie środka mapy w bieżącej pozycji teleskopu.


 Stałe śledzenie pozycji teleskopu.


 Ten przycisk jest aktywny tylko po wybraniu obiektu na mapie. W przypadku używania LX200, współrzędne teleskopu są ustawiane na bieżącym obiekcie. W przypadku używania dekodera, bieżący obiekt jest dodawany do listy inicjalizującej, opcja ta działa także dla ustawień początkowych.


 Ten przycisk jest aktywny jedynie w przypadku, gdy używany teleskop akceptuje kolejność szukania i jeśli został wybrany obiekt na mapie. Spowoduje to przesunięcie teleskopu do pozycji wybranego obiektu.

Kliknięcie prawym klawiszem myszy oferuje jeszcze jedną opcję : "Idź do pozycji kursora". Można skierować teleskop w dowolne miejsce nawet w przypadku braku obiektu.Funkcje myszy :
  Ruch :

 • Współrzędne kursora wyświetlone są w lewym dolnym narożniku ekranu.
 • Shift + Ruch myszy: Ciągła identyfikacja obiektów w pozycji kursora.
  Lewy klawisz :
 • Pojedyncze kliknięcie : Identyfikacja obiektu i jego odległość od poprzednio wskazanego obiektu.
 • Alt + pojedyncze kliknięcie : Przełącza domyślny sposób identyfikacji (okno lub pasek stanu) 
 • Shift + pojedyncze kliknięcie : Identyfikacja obiektów w obrębie okręgu wskaźnika.
 • Kliknięcie + ruch : Definiowanie okna powiększenia.
 • Kliknięcie + ruch w oknie powiększenia: Ruch okna powiększenia.
 • Pojedyncze kliknięcie w oknie powiększenia: Powiększenie.
 • Ctrl + pojedyncze kliknięcie : Zaznaczenie pozycji obiektów na zdjęciu.
  Prawy klawisz :
 • Pojedyncze kliknięcie : Wyświetla menu o następujących funkcjach :
  • ¦rodek mapy zostanie ustawiony w pozycji wskaźnika.
  • Identyfikuje obiekty w pobliżu pozycji kursora.
  • Umieszcza okrąg szukacza w pozycji kursora. Można poruszać okręgiem, a następnie kliknąć lewym klawiszem w celu ustalenia pozycji.
  • Usuwa ostatnio wprowadzony okrąg szukacza.
  • Usuwa wszystkie okręgi szukaczy.
  • Identyfikuje planetę, kometę lub planetoidę, która będzie nieruchoma w czasie animacji.
  • Komendy obsługujące teleskop: Synch i Idź do.


Skróty klawiszowe :
 
1 10 minutowe pole widzenia
2 1 stopniowe pole widzenia
3 5 stopniowe pole widzenia
4 15 stopniowe pole widzenia
5 30 stopniowe pole widzenia
6 50 stopniowe pole widzenia
7 90 stopniowe pole widzenia
8 120 stopniowe pole widzenia
9 200 stopniowe pole widzenia
a   Pokazuje całe niebo widziane z bieżącej lokalizacji.
c Wybór katalogów i ich widzialność 
e Pokazuje horyzont wschodni (E)
f Szukanie obiektu 
h Mapa horyzontalna dla podanej lokalizacji i czasu
l Etykiety wybranych obiektów
n Pokazuje horyzont północny (N)
p Kopiuje zawartość ekranu do schowka lub pliku 
q   Przełącza między projekcją równikową i azymutalną.
r   Rotacja mapy  +15 stopni
R   Rotacja mapy  -15 stopni
s Pokazuje horyzont południowy (S)
t Ustawienie czasu i daty 
w Pokazuje horyzont zachodni (W)
z Pokazuje zenit
+ Powiększenie dwukrotne
- Pomniejszenie dwukrotne 
Kursory klawiaturowe  przesuwa mapę w odpowiednim kierunku.
Enter: Ukrywa lub pokazuje paski narzędzi.
Spacja lub Esc Ukrywa lub pokazuje główne menu.
Shift Spowalnia powiększenie i ruch
Ctrl Przyspiesza powiększenie i ruchParametry wiersza poleceń :

Polecenie Ciel.exe akceptuje następujące parametry :
 
-ar hh.hhhh Początkowa rektascensja w ułamkach godziny
-de dd.ddd Początkowa deklinacja w ułamkach stopnia 
-w dd.dd Pole widzenia w ułamkach stopnia
-c nnn.cdc Załaduj zapisaną mapę nnn.cdc 
-f 
"CAT: catid
ID: nnn"
Znajdź obiekt nnn w katalogu catid 
następnie wyśrodkuj mapę w tej pozycji.
Nie używać z -ar lub -de 
-o "LAT:+00°00'00.0"
LON:+00°00'00.0"
ALT:000m
OBS: nom obs"
Ustaw położenie miejsca obserwacji
-d yyyy-mm-ddThh:mm:ss Ustaw datę i czas
-dss "¦cieżka CD 
NazwaZdjęcia reuse"
Wybierz zdjęcie RealSky odpowiadające mapie początkowej.
Ustaw reuse na 1 w celu wykorzystania istniejącego pliku zamiast ponownego wyboru zdjęcia.
-i  Uruchom w formie ikony.
-t Zapisuj kolejne kroki wykonania w pliku trace.txt
-p 1

Zapisuje plik ciel.pos zawierający pozycję wybranego obiektu.
Ten plik jest odświeżany za każdym razem, gdy jest usuwany przez aplikację odczytującą go. Opóźnienie odświeżania po usunięciu jest określane przez parametr, którego domyślna wartość jest równa 1 sekundzie. Plik ciel.pos zawiera nastepujące wartości:
linia 1 = Data i czas (czas bieżący + 1 sekunda)
linia 2 = Rektascensja w godzinach
linia 3= Deklinacja w stopniach
linia 4= Azymut w stopniach
linia 5= Wysokość w stopniach
linia 6= Nazwa obiektuPołączenie DDE :

Możliwe jest otrzymanie informacji o bieżącej mapie lub przekazanie poleceń do programu za pośrednictwem połączenia DDE.

Uruchom ciel.exe, następnie wstaw nastepujące pole do dokumentu MS Word :
{DDEAUTO ciel DdeSkyChart DdeData}

Pole jest zastępowane przez wartość z bieżącej mapy i jest automatycznie uaktualniane przy zmianie mapy. 
Wartość jest zwracana przez linię :
linia 1 : Czas uaktualnienia danych
linia 2 : Współrzędne środka mapy i pole widzenia
linia 3 : Wartość paska stanu, identyfikacja ostatniego obiektu
linia 4 : Czas mapy
linia 5 : Miejsce obserwacji

Przykład :
27.11.1999 12:06:07
RA:  0h42m42.00s DEC:+41°16'00.0" FOV:+78°00'00"
  0h42m44.40s +41°16'08.0"  Gx PGC 2557   NGC   224      .SAS3.. D:190.5/61.7' mB: 4.36 b-v:0.92 mB/'2:14.37 RV:  -121
1999-11-27T12:05:09
LAT:+50°00'00" LON:-19°30'00" ALT:315m OBS:Kraków

Można używać funkcję DDE Poke w celu przekazywania poleceń do programu. Jednocześnie można przekazać tylko jedną komendę.
Dostępne są następujące komendy :  
MOVE RA: 00h00m00.00s DEC:+00°00'00.0"
FOV:
+00°00'00"
środek mapy i pole widzenia
FIND CAT: catid  ID: nnnn szukanie obiektu
DATE yyyy-mm-ddThh:mm:ss data obserwacji
OBSL LAT:+00d00m00.0s LON:+00d00m00.0s
ALT:
000mOBS: nom obs.
położenie obserwatora
PDSS Napęd_CD Ścieżka_zdjęcia Nazwa_zdjęcia Ponowienie parametry CDromu DSS
SBMP Nazwa_zdjęcia zapisanie jako .bmp
SGIF Nazwa_zdjęcia zapisanie jako .gif
SJPG Nazwa_zdjęcia Jakość (0..100) zapisanie jako .jpg
IDXY X: pixelx Y: pixely identyfikacja obiektu w pozycji pixelx pixely
GOXY X: pixelx Y: pixely ustawienie środka mapy w pozycji pixelx pixely
ZOM+   powiększenie
ZOM-   pomniejszenie
STA+   więcej gwiazd
STA-   mniej gwiazd
NEB+   więcej mgławic
NEB-   mniej mgławic
GREQ   przełączenie siatki równikowej
GRAZ   przełączenie siatki azymutalnej
GRNM   zmiana wartości siatki
CONL   przełączanie kształtów gwiazdozbiorów
CONB   przełączanie granic gwiazdozbiorów
EQAZ   przełączanie projekcji równikowej - azymutalnej

Dla zainteresowanych użyciem tej funkcji programu, sugeruję pobranie przykładu w kodzie źródłowym Delphi ze strony źródłowej.
Odpowiedzialność za poprawne działanie spoczywa na programie wołającym, który musi podawać spójne wartości, w przeciwnym razie wyniki mogą być nieprzewidywalne.