Mapy Nieba 


 Opisy katalogów :

Program mo¿e korzystaæ z kilku katalogów w celu wyświetlenia tego samego obiektu. U¿ywany katalog nale¿y wybraæ w zale¿ności od obszaru zainteresowania. Je¿eli chcemy wykreśliæ szczegó³ow¹ mapê gromady otwartej, nie u¿yjemy tego samego katalogu, co do wykreślenia gwiazdozbioru.

Dla przyk³adu, u¿ycie   "Guide Star Catalog" ( gwiazdy do 15m ) w celu wykreślenia gwiazdozbioru £abêdzia jest nonsensem. Wydajnośæ dzia³ania programu bêdzie bardzo niska, gdy¿ bêdzie on musia³ odczytaæ dane o ponad 300 tys. gwiazdach, by w efekcie narysowaæ jedynie kilkaset najjaśniejszych. W dodatku, jakośæ informacji   (dok³adnośæ jasności i pozycji, brak wskaźnika barwy lub typu widmowego i brak odnośników do innych katalogów) jest wy¿sza w innych katalogach zawieraj¹cych mniej gwiazd, lecz wiêcej informacji o ka¿dej z nich. W podanym przyk³adzie lepiej zastosowaæ "Bright Star Catalog" lub "Sky2000 Master Catalog".

Po¿¹dane jest tak¿e ograniczyæ rozmiar plików do rozs¹dnej wielkości. Niektóre katalogi zawieraj¹ dane nie u¿ywane przy rysowaniu map  i s¹ one usuwane z plików. Nastêpnie format danych jest zamieniany na cyfrowy w celu otrzymania jak najmniejszego pliku, np. rozmiar "Sky2000 Master Catalog" spada z 132 Mb do 10 Mb, a  oryginalny 350 Mb "Tycho Catalog" do 24 Mb. Opisy formatów dla ka¿dego pliku mo¿na znaleźæ w kartotece \cat, co umo¿liwia u¿ycie tych plików w swoich w³asnych programach.

Wybór katalogu przy znanym polu widzenia i granicznej jasności obiektów jest prosty. W tym celu nale¿y u¿yæ opcji "Wybór Katalogu" dla gwiazd i mg³awic.

Który katalog wybraæ ?

Kolejne tabele podaj¹ opisy i źród³a katalogów.

Katalogi gwiazd 
Katalog Jasnych Gwiazd (Bright Star Catalog)

Dozwolone pole : 
0° - 360°

Katalog zawiera 9096 gwiazd do jasności 6.5m
Podaje nastêpuj¹ce informacje:
Numer Bright Star Catalog
Numer katalogu Henry Drapera (HD)
Numer katalogu Flamsteeda
Oznaczenie liter¹ greck¹ Bayera
Gwiazdozbiór
Jasnośæ wizualna V
Wskaźnik barwy b-v
Typ widmowy wg Morgana-Keenana 
Ruch w³asny
CDrom:

AstroCD n°3

Download :

Pakiet podstawowy

SKY2000  Master Star Catalog Wersja 2

Dozwolone pole : 
0° - 60°

Katalog zawiera 300'000 gwiazd do jasności 9m.
Podaje nastêpuj¹ce informacje:
Numer katalogu Henry Drapera (HD)
Numer katalogu SAO
Katalog Durchmusterung (BD)., strefa i numer 
Jasnośæ wizualna V 
Wskaźnik barwy b-v
Typ widmowy
Ruch w³asny
Uwagi
CDrom:

AstroCD n°3 (v1)

Download :

Sky2000 (v2)

Tycho Catalog

Dozwolone pole : 
0° - 30°

Katalog zawiera 1,058,332 gwiazd do jasności 11.5m
Podaje nastêpuj¹ce informacje:
Numer Tycho Catalog ( = GSC )
Jasnośæ Bt Tycho
Jasnośæ Vt Tycho
Wskaźnik barwy b-v
Ruch w³asny
Uwagi
CDrom:

AstroCD n°3

Download :
Tycho (18Mb)

oryginalny:
CDS  (103 Mb)
program konwertuj¹cy:  ConvTycho

Tycho-2 Catalog

Dozwolone pole :
0° - 15°

Katalog zawiera 2'557'501 gwiazd do jasności 12m
Podaje nastêpuj¹ce informacje:
Numer katalogu Tycho ( = GSC )
Jasnośæ Bt Tycho
Jasnośæ Vt Tycho
Wskaźnik barwy b-v
Ruch w³asny

-Mo¿na u¿yæ oryginalny CDrom.
-Mo¿na u¿yæ program "Convtyc2.exe" w celu skopiowania na twardy dysk spakowanej wersji cyfrowej  "ConvTyc2".

CDrom : Tycho-2

Download :
Tycho-2

CDS

Tycho Input Catalog

Dozwolone pole : 
0° - 30°

Katalog zawiera 3,154,204 gwiazd do jasności 12.1m
Podaje nastêpuj¹ce informacje:
Numer katalogu Tycho ( = GSC )
Jasnośæ B
Jasnośæ V
klasa : 0=gwiazda 1=niegwiazdowa klasa 3 gsc
Uwagi
CDrom:

AstroCD n°3

Download :

CDS  (51 Mb)
program konwertuj¹cy: 
ConvTic

HST Guide Star Catalog

Dozwolone pole : 
0° - 7°

Katalog zawiera 19,000,000 gwiazd do jasności 15m
Podaje nastêpuj¹ce informacje::
Numer katalogu GSC
Jasnośæ
Pasmo jasności
Klasa obiektu
Znacznik gwiazdy wielokrotnej
Uwagi
-Nowa wersja GSC-ACT jest rekalibracj¹ przeprowadzon¹ przez  Billa Gray'a. Patrz do  the dok³adnego opisu.
- Mo¿na u¿yæ oryginalnej wersji w formacie FITS na dwóch CD.
- Mo¿na u¿yæ wersji "Compact" z CDS
- Mo¿na u¿yæ programu "gscconv.exe" w celu skopiowania na twardy dysk spakowanej wersji cydrowej z oryginalnego CD FITS dla ka¿dego ¿¹danego zakresu deklinacji.
Wersja FITS
CDrom:  ASP 

Download :

FITS Version 1.1
ADC  (350 Mo)

GSC-ACT 1.3
Wersja Compact
CDS  (300Mb)

Zasoby Internetowe
CDS VizieR
ESO SkyCat 

USNO-
A2.0

U.S. Naval Obs.

Dozwolone pole : 
0° - 2°

Katalog zawiera 526,280,881 gwiazd do jasności 20m.
Podaje nastêpuj¹ce informacje::
Numer katalogu
Jasnośæ z klisz "czerwonych" 
Jasnośæ z klisz "niebieskich" 
Numer kliszy
Znacznik jakości fotometrycznej 
s  : -1 = jest w katalogu kalibracyjnym.
Notes
CDrom:
Ogólnie niedostepny.

Download :
USNO  (6Gb)

Zasoby Internetowe
CDS VizieR
ESO SkyCat

USNO-
SA2.0

U.S. Naval Obs.

Dozwolone pole : 
0° - 4°

Katalog jest wyborem 54,787,624 gwiazd z g³ównego katalogu USNO-A od jasności 16m to 19m.

CDrom dostêpny bezp³atnie z US Naval Observatory.

CDrom:
USNO

Download :
USNO (600Mb)

Ogólny Katalog Gwiazd Zmiennych (General Catalog of Variable Stars)

Nowy Katalog Gwiazd Podejrzanych o Zmiennośæ
+Suplement

Pozagalaktyczne Gwiazdy Zmienne

Dozwolone pole : 
0° - 360°

Katalog zawiera 68'179 gwiazd zmiennych .
Dw okrêgi odpowiadaj¹ jasności minimalnej i maksymalnej .
Podaje nastêpuj¹ce informacje::
Gwiazdozbiór i numer gwiazdy
Nazwa gwiazdy
Gwiazdozbiór
Typ zmienności + Rok dla Nowej
Pasmo jasności  (uwaga niektóre jasności s¹ IR-w podczerwieni )
Jasnośæ w maksimum
Jasnośæ w minimum
Okres w dniach
Notes
CDrom:

AstroCD n°3

Download :

Zmienne

Waszyngtoñski Katalog Wizualnych Gwiazd Podwójnych 2000 (Washington Visual Double Star Catalog - WDS)

Dozwolone pole : 
0° - 360°

Katalog zawiera 83,211 gwiazd podwójnych.
Linia wskazuje kierunek i odleg³ośæ do drugiego sk³adnika.
Podaje nastêpuj¹ce informacje::
Nazwa gwiazdy
Identyfikacja sk³adnika
Jasnośæ sk³adnika 1
Jasnośæ sk³adnika 2
Data pierwszej obserwacji
Odleg³ośæ k¹towa dla Daty1
K¹t pozycyjny dla Daty1
Data ostatniej obserwacji
Odleg³ośæ k¹towa dla Daty2
K¹t pozycyjny dla Daty2
Typy widmowe
Uwagi 
Katalog BD., strefa i numer
Uwagi
CDrom:

AstroCD n°3
(WDS1996)

Download :

Wielokrotne  (WDS2000)

Katalogi obiektów mg³awicowych
NGC 2000.0

Dozwolone pole : 
0° - 360°

Katalog zawiera 13,226 mg³awic z katalogów NGC i IC . 
Podaje nastêpuj¹ce informacje::
Klasyfikacja obiektu
Numer katalogu NGC/IC
Gwiazdozbiór
Najwiêkszy wymiar
Jasnośæ
Opis 
Uwagi
CDrom:

AstroCD n°3

Download :

Mg³awice

SAC 6.2

Dozwolone pole: 
0° - 360°
 

Katalog zawiera 10'600 mg³awic. 
Podaje nastêpuj¹ce informacje::
Klasyfikacja obiektu
Numer katalogu z ró¿nych źróde³
Gwiazdozbiór
Wymiar
Jasnośæ
Jasnośæ powierzchniowa
Opis 
Download :

Pakiet podstawowy v2.5

Katalog jasnych mg³awic Lynda

Dozwolone pole: 
0° - 360°
Deklinacja :
 -30° to +90° 

Katalog zawiera 1,125 jasnych mg³awic.
Rysunki pokazuj¹ kolor i jasnośæ mg³awic.
Podaje nastêpuj¹ce informacje::
Numer katalogu Lynda
Numer identyfikacyjny regionu
Inna nazwa
Najwêkszy wymiar mg³awicy
Najmniejszy wymiar mg³awicy
Powierzchnia mg³awicy w stopniach kwadratowych
Wskaźnik barwy
Skala jasności
Uwagi
CDrom:

AstroCD n°3

Download :

Mg³awice
 

Trzeci Katalog Jasnych Galaktyk (Third Reference Cat. of Bright Galaxies)

Dozwolone pole : 
0° - 360°

Katalog zawiera 23,011 galaktyk. 
Rysunek pokazuje efektywny rozmiar, oś mniejsz¹ i wiêksz¹ oraz orientacjê. Wykorzystane s¹ tak¿e ca³kowity i efektywny rozmiar i kolor. 
Podaje nastêpuj¹ce informacje::
Numer katalogu PGC
Inna nazwa
Typ morfologiczny
Wielka oś przy izofocie 25/'2
Ma³a oś przy izofocie 25/'2
Ca³kowita jasnośæ B
Ca³kowity wskaźnik barwy b-v
Średnia jasnośæ powierzchniowa B
Średnia prêdkośæ radialna (km/s)
CDrom:

AstroCD n°3

Download :

Mg³awice
 

Katalog G³ównych Galaktyk (Catalog of Principal Galaxies 1999 - PGC)

Dozwolone pole: 
0° - 360°

Katalog zawiera 193'898 galaktyk.
Rysunek pokazuje ma³¹ i du¿¹ oś oraz orientacjê.
Podaje nastêpuj¹ce informacje::
Numer katalogu PGC
Inna nazwa
Typ morfologiczny
Wielka oś przy izofocie 25/'2
Ma³a oś przy izofocie 25/'2
Ca³kowita jasnośæ B
Heliocentryczna prêdkośæ radialna (km/s)
CDrom:

AstroCD n°3 (PGC1989)

Download :

PGC (PGC1999)

Open Cluster Data 5th Edition (Gromady Otwarte)

Dozwolone pole : 
0° - 360°

Katalog zawiera 1,151 gromad otwartych.
Podaje nastêpuj¹ce informacje::
Numer gromady
Inne kody katalogu
Inne numery katalogu
Średnica 
Ca³kowita jasnośæ
Ca³kowity wskaźnik barwy b-v
Liczba gwiazd
Jasnośæ najjaśniejszej gwiazdy
Klasa Trumplera
Odleg³ośæ w parsekach
Wiek w latach
Uwagi
CDrom:

AstroCD n°3

Download :

Mg³awice
 

Gromady kuliste w Galaktyce

Dozwolone pole : 
0° - 360°

Katalog zawiera 147 gromad kulistych.
Rysunek pokazuje j¹dro, średnicê po³owy masy oraz ca³kowit¹ średnicê.
Podaje nastêpuj¹ce informacje:
Numer gromady
Inna nazwa
Ca³kowita jasnośæ V
Ca³kowity wskaźnik barwy b-v
Centralna jasnośæ powierzchniowa w paśmie V 
Ca³kowity typ widmowy
Ca³kowita średnica ( minuty k¹towe )
Średnica po³owy masy ( minuty k¹towe )
Średnica j¹dra ( minuty k¹towe )
CDrom:

AstroCD n°3

Download :

Mg³awice
 

Strasbourg-
Katalog Galaktycznych Mg³awic Planetarnych ESO

Dozwolone pole : 
0° - 360°

Katalog zawiera 1,143 mg³awic planetarnych.
Podaje nastêpuj¹ce informacje:
Oznaczenie mg³awicy
Inna nazwa
Wskaźnik morfologiczny
Średnica (sekundy ³uku)
Jasnośæ V
Jasnośæ Hbeta 
Jasnośæ B gwiazdy centralnej
Jasnośæ V gwiazdy centralnej
Uwagi
CDrom:

AstroCD n°3

Download :

Mg³awice