Sky Charts SK
Encoder modul


Teleskop Hlavné menu Meade modul


Tento modul sa môže použiť s encoder zariadením použivajúci Tangent protokol ako Ouranos, AAM alebo NGC-MAX zariadenie.
Používa metódu meniacích polôh dvoch hviezd založenú na článku od Toshimi Taki z Februára 1989 S&T.

Prosím dodržujte informácie od výrobcu o pripojení teleskopu k počítaču a pohonu na teleskop.
Potom použite hlavné menu Teleskop pre zvolenie si encoder modulu a spustenie rozhrania. Ak budete vyzvaný k zmene programového času na automatickú aktualizáciu odpovedzte ANO. Zobrazí sa následujúce okno:


Najprv potrebujete zistiť nejaké konfiguračné informácie.

Kliknite na tlačídlo "Connect",signalizácia sa musí zmeniť na zeleno a encoder počítadlo sa zobrazí na vrchu obrazovky.

Vykonávanie následujúcich polohovacích procedúr:

 • Ak si zvolíte inicializáciu 90 stupňov:
  • Dajte teleskop vertikálne pre azimutálnu montáž alebo paralelné k polárnej osy pre paralaktickú montáž. Je dôležité pochopiť, že to mesmie byť bod na reálnom zenite alebo pól, ale na smer vašej osy montáže. Používanie ozúbených kolies alebo stop piece môžu veľmi pomôcť, pozri si dole tiež popis o parametru Z3.
  • Kliknite na tlačídlo "Init 90°".
 • Ak si zvolíte inicializáciu 0 stupňov:
  • Dajte teleskop horizontálne pre azimutálnu montáž alebo zvisle k polárnej osy pre paralaktickú montáž. Hore uvedené poznámky tiež použi v tomto prípade.
  • Kliknite na tlačídlo "Init 0°".
 • Nastavte dalekohľad na hviezdu, použite hľadáčik a dostatok energie k presnému nasmerovaniu hviezdy.
 • Kliknite na hviezdu na mape.
 • Kliknite na "SYNCH. AKTUÁLNY OBJEKT" v menu "TELESKOP" alebo v menu pri kliknutí pravým tlačidlom na mýši.
 • Opakujte postup i pre druhú hviezdu. Dajte si pozor na výber hviezdy s dostatočným rozdielom pozdĺž dvoch ôs od prvej hviezdy.

Pozícia teleskopu je teraz zobrazená použitím equatorialných and azimutálnych koordinátov.

Teraz môžete zavrieť okno klikmutím na tlačídlo "Hide".
Pozrite si v hlavnom menu pomoc pre teleskop naúčiť sa ako ukázať pozíciu teleskopu na mape.

Majte na pamäti, že si môžete vylepšíť miestnú presnosť použitím "SYNCH. AKTUÁLNY OBJEKT" na blízkej hviezde každý čas, neste limitovaný počtom inicializačných hviezd.
Dvojica hviezd použité na ktoré je časť teleskopu zameraná sú označené '*'.

Tlačídlo "Clear" zmaže všetký hviezdy v inicializačnom zozname a vráti rozhranie do predimicializačného stavu.
Kliknutie pravím tlačídlom na myši v zozname dovolý zmazať len jednú hviezdu zo zoznamu.

Ak sa vaše rozhranie vráti informácie o stave tie sú ukázané pod koordinátami.

Môžete tiež robiť initializáciu bez mapy použitím hviezdného zoznamu i keď je to málo praktické. Ak to naozaj obľubujete zaškrtnite políčko "Use" a vyberte hviezdu zo zoznamu, keď je hviezda vycentrovaná v teleskope kliknite tlačídlo "Align".

Hlavné prípady chýb

Niekedy pozícia uvedená na mape nie je tá, ktorú sleduje teleskop. Je mnoho príčin možných chýb, tu je ich krátky zoznam:

 • Konfiguračné chyby:
  • Zle určený počet krokov Encoderu, ak pripravujete encoder. Použite celú montážnu rotáciu s pevnou známou vzdialenosťou pre vypočítanie presného počtu.
  • Neurčená výrobná chyba montáže.
  • Chaos medzi azimutálnou a paralaktickou montážou.
 • Presnosť pre postavenie dvoch hviezd je závisla od presnej prvej initializácie smeru, použite Z3 parameter pre opravu systematickej chyby. Avšak to nepotrebujete pre presnú polárnu polohu alebo zarovnanie montáže.
 • Neupravená referenčná hviezda, prvá z dvoch polohovaných hviezd musí mať dostatočnú vzdialenosť pozdĺž dvoch osý a byť dostatočné ďaleko na oblohe.
 • Tiež vyhnite sa výberu polohy hviezdy v smere polarárnej osy, Polárka je dobrá pre azimutálnu montáž ale nie pre paralaktickú.
 • Chýbajúce počítadlo encoder v rozhraní zariadenia, to môže vyskytnúť ak príliš posuniete montážou alebo ak sú slabe batérie.
 • Zla identifikácia referenčnej hviezdy.


Konfigurácia rozhrania


Výber typ encoderu ktorý používaš, ak tvoj model nie je v zozname pozrite si svojú dokumentáciu pre nájdenie kompatibilného modelu, ak nenájdete žiadny vyberte obecne použitelný Tangent model.
Zadaj počet krokov pre celú rotáciu pre obidve osi.
Interval čítania je suma času ktorá uplynie medzi dvoma pozíciami dorazov k zariadeniu rozhrania. Používaj menšie hodnoty pre plynulý pohyb kursora ak to tvoje zariadenie príjme a ak tvoj počítač má dostatok energie. Používaj väčšie hodnoty pre menšie zaťaženie počítača alebo ak tvoje zariadenie rozhrania má limitovanú rýchlosť výstupu.
Oznáč typ montáže (equatorial alebo Alt-Az) ktorú používaš a či dávaš prednosť urobiť prvú inicializáciu vertikálne alebo horizontálne.

Výrobné uhlové chyby montáže Z1, Z2, Z3 v stupňoch sú definované v Takiho odstavci:
Z1 je suma pri ktorej sa elevačná os je vyrovnaná zo zvislej k horizontálnej osy.
Z2 je zameriavacia chyba teleskopickej optickej osi v tej istej rovine.
Z3 môže byť považovaná za korekciu k nulovému nastaveniu elevačnej kružnice.

Zmeranie Z1 a Z2 môže byť obtiažná úloha, ale Z3 môže veľkým záujenmcom pomôcť pri inicializácii montáže.
Ako príklad predstavte si Dobsonovú montáž ako zaistí stop 5 stupňou nad horizontom pre vyhnutiu sa vyskočeniu primárneho zrkadla. Môžete zadať Z3=5 a označit inicializáciu pri 0 stupňoch. Pre inicializáciu montáže jednoducho dajte tubus teleskopu horizontálne na bezpečnostný doraz a kliknite tlačídlo "Init 0°", to je všetko.
Môžete si predstaviť to isté, ak doraz je 15 stupňou za zenitom ale v tomto prípade použite tlačídlo "Init 90°".

Nepotrebujete zadať koordináty pozorovateľa, to sa robí automatický z nastavenia pozície v Cartes du Ciel.

V prípade problému s rozhraním môžete zapísať protokol do súboru zaškrtnutím "Record protocol to a trace file".

Posledným políčkom si zvolíte či chcete toto okno mať vždy na vrchu.

Nastavenie komunikačného portu


Zvolte serialný port (COM1 do COM8) na ktorý je teleskop pripojený.
Zadajte iné nastavenia (rýchlosť, data, paritu a stop) uvedené v informáciach od výrobcu.
Zmente prerušovacie hodnoty len ak narazíte na komunikačné problémy a po identifikovaní problému vo vystopovacom súbore. Nenastavujte prerušenie na hodnotu väčšiu ako je obnovovacia rýchlosť na obrazovke.

Kliknite na tlačídlo "Save Setting" pre využitie vašej konfigurácie pre ďalší štart.
Tiež uložte základné nastavenia v Cartes du Ciel menu pre zachovanie vášho výberu rozhrania.